Kavramların, kurumların, anlayış ve algıların hızla değiştiği; bilginin temel meta haline geldiği içinde bulunduğumuz döneme bilgi çağı ve bilgiyi üreten, yenileyen, kullanan ve paylaşan bireylerin oluşturduğu gruba da bilgi toplumu denilmektedir. Bilgi çağının ve bilgi toplumunun en önemli özelliği ise sürekli gelişerek büyüyen bu bilginin hayatın her alanında daha fazla kullanılır hale gelmesidir. Artık temel amaç haline gelen bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bilgiyi paylaşmanın yolu ise araştırmanın, eğitimin ve elde edilen bilgiyi işler hale getirmenin yani uygulamanın kesintiye uğramaması, süreklilik arz etmesidir. Bu yolla toplumların daha sağlıklı, daha müreffeh bir düzeye çıkması ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi çağı ve bilgi toplumunun gerektirdiği evrensel ilkelere ulaşılması amaçlanmaktadır. Başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumları ise bu amacın gerçekleştirilmesi yolunda temel araçlar konumundadır.

            Bu bağlamda Üniversitemiz bünyesinde, 08.09.2008 tarih ve 26991 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (USEM) kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir.