Ön Başvuru FormuSık Sorulan SorularEğitimlerimiz
Uşak Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı Uygulama Yönergesi

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
PEDAGOJ
İK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKASI PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge’de bulunan programlardan mezun olan ve Uşak Üniversitesi ve diğer üniversitelerden lisans diploma programlarında eğitim-öğretim süresi içerisinde belirlenen şartları taşıyan öğrencilere, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca tespit edilen Pedagojik Formasyon Eğitimi’nde uygulanacak olan usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’na katılabilecek branşların ve bu programdaki derslerin açılacağı yarıyılların belirlenmesine, ders programları ve içeriklerinin düzenlemesine, Pedagojik Formasyon Sertifika Programları’nın; öğrenci seçimi ve süresi, maddi koşulları ve ders verecek öğretim elemanlarının görevlendirilmesi ve çalışma esasları, programda görevlendirilecek yöneticilerle idari hizmetlerin yürütülmesinde görev yapacakların belirlenmesine ilişkin faaliyetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 4/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü maddesine ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 27/8/2009 tarihli toplantısında alınan kararlara ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun Uşak Üniversitesi’ne 26/01/2010 tarihli toplantısında verdiği Pedagojik Formasyon Programı uygulama yetkisine, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 14.10.2010 tarih ve 037670 sayılı Pedagojik Formasyon Sertifika Ücretlerine dair yazısı ve Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 15.10.2010 tarih ve 037843 sayılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı hakkındaki yazısı ile “Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge” ve bu yönergeye dayanılarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış “Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 • Üniversite: Uşak Üniversitesini,
 • Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,
 • Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,
 • Üniversite Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 • İlgili Yönetim Kurulu: Pedagojik Formasyon Eğitimi veren Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunu / USEM Yönetim Kurulunu
 • İlgili Fakülte Kurulu: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası derslerini veren Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulunu,
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası: Milli Eğitim Bakanlığınca mezunları öğretmen olarak atanabilecek lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarında verilen öğretmenlik mesleğine yönelik dersleri başarıyla tamamlayanlara verilen yeterlik belgesi,
 • Alan Fakültesi/Yüksekokulu: Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı kararında belirtilen alanlarda eğitim sağlayan fakülteler/ yüksekokullar,
 • Lisans öğretimi: Alan fakültelerinin vermiş olduğu eğitim öğretim,
 • Dersler: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası derslerini,
 • Eğitim-öğretim: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası derslerinin eğitim-öğretimini kapsar.
 • Komisyon: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Komisyonu
 • Alan Eğitimcisi: Doktora çalışmasını alan eğitiminde (Fen Bilgisi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Matematik Eğitimi gibi) alanlarında yapmış olan öğretim üyesini,
 • Fakülte / USEM - Okul İşbirliği Koordinatörü: Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesinde uygulama okulları ile Eğitim Fakültesi / USEM arasında koordinasyonu sağlayan görevli öğretim elemanını,
 • USEM: Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini ve ilgili kurullarını,

İKİNCİ BÖLÜM
MADDE 5 Programın Uygulanmasından ve Yürütülmesinden Sorumlu Birimler
Programın Yürütmesinden Sorumlu Birimler;
(1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programının uygulanmasında ve yürütülmesinde, Rektörlükçe görevlendirilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Komisyonu, Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu ve USEM Yönetim Kurulu yetkilidir.
(2) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Komisyonunu: Bu komisyon Rektör tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısının başkanlığında Eğitim Fakültesi Dekanı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Eğitim Fakültesi Dekanlığınca belirlenen Pedagojik Formasyon Uygulama Koordinatörü ile varsa diğer alan fakültesi dekanları ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Komisyon, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı uygulaması ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Belgesi ile ilgili genel esasları düzenler, yönergede olmayan konular ve uygulamalar, kontenjanların belirlenmesi, yeni programların açılması, programdan çıkarılacak branşlar konusunda Eğitim Fakültesinin ilgili kurullarının görüş ve önerilerini dikkate alarak Senatoya sunar. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Komisyonu yılda en az 2 defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
(3) Eğitim Fakültesi Dekanlığınca belirlenen Pedagojik Formasyon Uygulama Koordinatörün Görevleri:
a. Okutulacak dersleri, dönemlerini her bir dönemde okutulacak derslerle ilgili değişiklikleri ve derslere girecek öğretim elemanlarının isimlerini Fakülte Kuruluna/USEM’ e sunar
b. Haftalık ders programlarını hazırlayarak Eğitim Fakültesi Yönetim Kuruluna/ USEM’ e sunar.
(4) Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunun Görevleri:
a Öğretim elemanları ve faaliyetin yürütülmesinde görevli personel ile Milli eğitimde görev yapan uygulama öğretmenleri ve koordinatörlerin katkı payı ücretleri ile ilgili işlemlerini yürütür.
b. Fakülte Kurulunca önerilen derslerin öğretim elemanlarına dağılımını karara bağlar.
c. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı kapsamında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili konularda alan fakülteleriyle ve yüksekokulları ile işbirliği yapar.
(5) Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin Görevleri:
a. Eğitim Fakültesinden gelen talep doğrultusunda, USEM, bünyesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı açılmasına karara bağlar. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı kurslarının USEM bünyesinde açılabilmesi için gerekli alt limit yönetim kurulunca belirlenir.
b. USEM’de görev alan öğretim elemanlarının ve diğer personelin katkı payı ücretleri ile ilgili işlemleri yürütür.
c. Pedagojik Formasyon Uygulama Koordinatörlüğünce, sertifika programında görev alacak öğretim elemanlarının belirlenmesi ile ilgili, alınan kararları uygular.
d. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Komisyonunun sertifika belgesi ile ilgili aldığı kararları uygular.
(6) Fakülte / USEM Okul İşbirliği Koordinatörlüğünün görevleri:
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına katılanların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, öğretmenlik uygulaması dersleri ile ilgili işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilecek protokol esaslarına uygun olarak yürütmek ve ilgili yönetim kuruluna sunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Kabul ve Eğitim-Öğretim
MADDE 6 – Pedagojik Formasyon Sertifikası Eğitimi aşağıdaki koşullarda gerçekleştirilir.

 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 07.07.2009 tarihli Tebliğler Dergisinde yayımlanan 80 sayılı kararında belirtilen lisans programlarında öğrenim gören üniversitemiz öğrencilerine ve bu programlardan mezun olanlar ile diğer üniversitelerin ilgili programlarından mezun olanlara Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından veya Eğitim Fakültesince talep edildiği durumlarda USEM tarafından yürütülür.
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası dersleri, Üniversitemiz öğrencilerine 5. yarıyıldan başlayarak lisans öğretimi sırasında iki yıla (dört yarıyıla) yayılacak şekilde bir bütün olarak uygulanır. Lisans diplomasını almaya hak kazanmış ancak Pedagojik Formasyon Eğitimini 4 (dört) yarıyılda tamamlayamamış öğrenciler kaldıkları dersin/derslerin okutulacağı eğitim öğretim dönemi için belirlenen yeni katkı payı miktarının da tamamını ödemekle yükümlüdürler.

Dersler
MADDE 7 -  Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası programının dersleri 11.11.2009 tarihli Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Toplantısı’nda adları, kredileri ve sıraları belirlenen derslerden oluşmaktadır. Dersler Ek-1 de verilmiştir.
Ders Alma, Devam, Başarı Notu ve Sınavlar
MADDE 8 - Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
Muafiyet
MADDE 9 – Mezun olduktan sonra, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programında öğrenime başlayanlar ilk hafta içinde, yükseköğretim kurumlarında Pedagojik Formasyon Eğitiminde daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muaf tutulmak için Eğitim Fakültesine/USEM’ e başvuruda bulunabilirler. Başvurular Eğitim Fakültesi/USEM bünyesinde oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve programın yürütüldüğü birim tarafından uygulanır. Mezun durumdaki öğrencilerden muafiyet hakkı kazananlar toplam katkı payının tamamını ödemek zorundadırlar.
Branşlar
MADDE 10 – (1) Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programına Katılabilecek Lisans Programları, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 07.07.2009 tarihli Tebliğler Dergisinde yayımlanan 80 sayılı kararında, “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge” sinde yer alan branşlar çerçevesinde ve Üniversitemize Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen programlardır. Bu programlara ilgili Yönetim Kurulunun önerisi, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Komisyonunun kararı ve Senato onayından sonra ekleme, çıkarma yapılabilir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı açılması için her seferinde Yükseköğretim Kurulundan izin alınması gerekir.
Programa Başvuru ve Kabul Koşulları
MADDE 11 – (1) Aşağıdaki koşulları sağlayan adaylar Eğitimi Sertifikası Programına başvurabilirler.

 • Başvurular Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen yeni öğrenci kayıt tarihleri arasında Eğitim Fakültesi Dekanlığına/USEM’e form dilekçe ile yapılır. Bu dilekçeye transkript eklenir. Mezun durumdaki öğrenciler ayrıca, diploma ya da geçici mezuniyet belgesi ve bitirdikleri lisans programına kayıt yaptırırken kullandıkları ÖSYM sonuç belgelerini de eklemek zorundadır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına başvuran 5. yarıyıl öğrencilerinin ilk dört yarıyılda en fazla iki başarısız dersinin bulunması ve genel not ortalamasının 4 üzerinden  en az 2,5, olması gerekir.
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına başvurmak isteyen mezun durumdaki adayların diploma notunun 4 üzerinden en az 2,5 veya dörtlük sistem kullanmayan üniversitelerden mezun olanlar için yüz üzerinden en az 65 olması gerekir. Diplomalarında hem 4’lük hem de 100’lük sistem notu bulunan adaylar için diplomalarında bulunan 4’lük sistem notu -100’lük sistem notlarına bakılmaksızın-esas alınır.
 • İlgili şartları sağlayarak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına başvuran lisans mezunları ağırlıklı genel ortalamalarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanır, ilan edilen kontenjan kadar öğrenciye kayıt yapma hakkı tanınır. Mezun durumdaki adaylar için üniversitemiz tarafından duyurulan kontenjanlar dahilinde yerleştirme yapılır. Üniversitemiz mezunlarına ayrılan kontenjanlarda boşluk bulunması durumunda belirlenen oranlar dahilinde diğer üniversite mezunları kontenjanına aktarma yapılır. Diğer üniversitelerin mezunları için ayrılan kontenjanlarda boşluk bulunması durumunda belirlenen oranlar dahilinde üniversitemiz mezunları kontenjanına aktarma yapılır.  Her türlü kontenjan aktarılmasında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını kayıt kabul komisyonu yetkilidir. Komisyon bu aktarmalarda bölüm farkı gözetmeksizin Uşak Üniversitesi mezunlarına öncelik tanır. Üniversitemiz mezunları için ayrılan kontenjanda herhangi bir bölümde beklenenin veya ilan edilenin altında başvuru olduğunda bu boş kontenjanlar öncelikle talep yoğunluğu olan kendi üniversitemiz mezunlarına kaydırılır.  Kendi üniversitemize ayrılmış kontenjanlar dolduruluncaya kadar gerekirse dış kontenjanları yedeklerinin çağrılması ertelenebilir. Not ortalamalarına göre yapılan sıralamada kazanan adaydan sonra gelen adayların notlarında eşitlik olması durumunda öncelikli olarak mezuniyet yılına bakılarak önce mezun olmuş olana öncelik tanınır. Mezuniyet yılı aynı olan adaylarda ise bitirdikleri lisans programına kayıt yaptırırken kullandığı ÖSYM puanı esas alınarak yüksek puanlı aday programa kabul edilir.  Afyon Kocatepe Üniversitesi Diploması verilmiş ancak Uşak birimlerinde öğrenimini tamamlamış olan 2007 ve öncesi mezunlar dilekçe ile başvurdukları taktirde Uşak Üniversitesi Mezunu olarak kabul edilirler.
 •  Mezunlar için açılan programda boş kalan kontenjanlar için derslerin başlamasından sonraki ilk üç hafta içerisinde ilan yoluyla yeni kayıt yapılabilir. Bu kontenjanların hangi bölümler için kullanılacağı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı Kayıt Kabul Komisyonu tarafından belirlenir.
 • Üniversitemiz öğrencileri 5. Yarıyıldan sonraki yarıyıllarda başvuru koşullarını sağlasalar dahi programa kayıt yaptıramazlar. Yükseköğretim Kurulu’nun aksi yönde bir kararı durumunda iki yıllık programın bütünlüğü bozulmaksızın beşinci yarıyıl öğrencileri ile birlikte programa başlarlar.
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına başvurusu kabul edilen ve programa kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi üniversitemizin ilgili birimlerinin Web sayfalarında ilan edilir.

Ders Kayıtları ve Programın Yürütülmesi
MADDE 12 – (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına ders kayıtları ve programın yürütülmesi aşağıdaki koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir:

 • Adaylar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına kayıt yaptırabilmek için katkı paylarını ödediklerine dair belgeyi ibraz ederler.
 • Programa kayıt yatıracak olan adayların ödeyecekleri katkı payları dersler ve dönemler göz önünde bulundurularak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Lisans eğitimi sırasında sertifika programına kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği katkı payları Yükseköğretim Kurulu’nun öğrenim harçlarında yapacağı yeni düzenlemeler çerçevesinde oransal olarak katkı paylarına yansıtılabilir.
 • Lisans öğrenciliği sırasında programa kayıt yaptıran öğrencilerin derslere devam ve sınavlara ilişkin düzenlemelerde Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Ancak ilişik kesme ile ilgili uygulamalar Uşak Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesinin ilgili maddeleri doğrultusunda yürütülür. Mezun durumunda olup mezunlar için açılan programa katılanlarda bir dönemdeki tüm derslerde devamsızlıktan kalanların kayıtları programdan silinir. Mezunlar için açılan programda devamsızlık nedeniyle bir dönemdeki tüm derslerden kalanlar programa devam etmek için programa tekrar başvurmak zorundadırlar. Bir dönemdeki en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar bir sonraki döneme katkı payını yatırarak devam ederler. Bu durumdakiler bir sonraki öğretim yılında devam alamadıkları derslere o döneme ait belirlenen katkı payı veya ücretin tamamını ödeyerek devam edebilirler. Programı yürüten birim değiştiği taktirde derslerini yeni birimden alırlar ve o dönemin katkı payının tamamını öderler.
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı derslerinin notları mevcut lisans programı notlarını ve mezuniyet notunu etkilemez. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı dersleri, bu derslerin kredileri ve notları ayrı bir transkriptte gösterilir.
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına kayıtlı olanların mazeret, rapor, haklı ve geçerli nedenleri konusunda Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili maddelere göre Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu / USEM Yönetim Kurulu karar verir.
 • Sertifika programında mezun durumda olan öğrenciler için kayıt dondurma yapılmaz. İsteğe bağlı kayıt sildirme uygulaması yapılmaz. Aynı anda birden fazla sertifika programına kayıt olduğu tespit edilen adaylar hakkında hukuki ve idari işlem yapılır. Başka bir üniversitenin pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına devam ettiği için programa terk edenlerden kurs ücretinin tamamının tahsil edilmesi için gerekli yasal işlemler yapılır. Söz konusu kişiler hakkındaki bilgiler ilgili kurumlara bildirilir. 
 • Mezun durumda sertifika programına devam edenler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programından herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere, istemeleri halinde, o güne kadar almış oldukları dersler için transkript verilir.
 • Lisans öğrenciliği sırasında programa kayıt yaptıranlar sertifika programında bulunan dersleri başaramadıklarından dolayı, dersin yeniden açılacağı dönemi beklemek durumunda kalanlar, alttan dersleri bulunmadığı dönemler için katkı payı ödemeksizin dilekçe ile kayıt yenilemek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, ders alacakları dönem için belirlenen katkı payının tamamını öderler. Alttan alınan dersler, öğrencilerin bu dersleri daha önce aldığı dönemden farklı bir dönemde açılabilir. Her bir dersin hangi dönemde açılacağı her akademik yılın başında ilan edilir. Öğrenciler alttan alacakları derslerin hangi dönemde açılacağını takip etmek ve ders kayıtlarını yaptırmakla yükümlüdür. Lisans döneminde programa kayıt yaptıranlar en fazla 8 yarıyılda programı tamamlamak zorundadır. Sekiz yarıyılda programı tamamlayamayacağı kesinleşenlerin programla ilişiği kesilir. Mezunlar için açılan programı yürüten birim değişmesi durumunda, önceki programda ders tekrarına kalanların kayıtları yeni birime aktarılır ve belgeleri yeni birim tarafından düzenlenir. Bu durumdakiler yeni birimde belirlenen ücretleri ödemekle yükümlüdür. Mezunlar için açılan programda ders tekrarına kalanlar o döneme ait katkı payının tamamını öderler. Dört yarıyılda programı tamamlayamayacağı kesinleşenlerin programdan ilişiği kesilir.

Disiplin İşlemleri
MADDE 13 – Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına kayıtlı olan bütün öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.
Öğrenimi Bitirme
MADDE 14 – (1) Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası Programında gösterilen zorunlu dersleri başaranlar sertifika programını bitirmiş sayılır.
İlişik Kesme
MADDE 15 – (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına kayıtlı olanların ilgili Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki durumlarda ilişkileri kesilir:

 • Süresi içinde ders kaydını yaptırmama ve katkı payını yatırmama
 • Adayın başka bir üniversitenin Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası Programına kayıtlı olduğu kurumumuza bildirilmesi,
 • Üniversiteden çıkarılma cezası alma,
 • Mezuniyet haricinde herhangi bir nedenle örgün öğretimden ilişkinin kesilmesi,
 • Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası Programına devam ederken askere alınma,
 • Programa kayıtlı iken her ne suretle olursa olsun programdan ilişiklerinin kesilmesi durumunda yatırdıkları ücretlerin iadesi yapılmaz.

Pedagojik Formasyon Belgesi
MADDE 16 – (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı derslerini ve lisans eğitimini tamamlayanlara Eğitim Fakültesi Dekanı / USEM Müdürü ve Üniversite Rektörünün imzasını taşıyan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Belgesi verilir.
Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi ve Ücretlendirme
MADDE 17 – (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı derslerini verecek öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu’nun 05.08.2009 tarih ve 3876 sayılı yazısı uyarınca, uzmanlık alanları dikkate alınarak ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programında yer alan;
Eğitim Bilimine Giriş, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Program Geliştirme ve Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme ve Sınıf Yönetimi derslerinin, Eğitim Fakültesi’nin Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanları tarafından,
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ile Özel Öğretim yöntemleri dersleri, alan eğitiminde uzmanlaşmış öğretim elemanlarınca, bu şartları taşıyan öğretim elemanı olmadığı takdirde ise; Fen -Edebiyat Fakültesi ilgili alan öğretim elemanları ve Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarının işbirliği ile,
Gelişim Psikolojisi, Rehberlik derslerinin ise alanı Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık olan öğretim elemanları tarafından verilir.
Öğretmenlik Uygulaması dersi, öncelikle özel öğretim yöntemleri dersini veren öğretim elemanları tarafından verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hüküm Bulunmayan Hâller
MADDE 18 – (1). Bu Yönergede bulunmayan hâllerde, Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu kararları ve genelgeleri, Eğitim Fakültesi / USEM Yönetim Kurulu kararları ile Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
(2). Lisans öğrenimi sırasında yatay geçiş yoluyla üniversitemize geçen ve geldiği üniversitede Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına devam etmiş olan öğrenciler programa kayıt yaptırabilirler. Ancak üniversitemizde uygulanan programı takip etmek durumundadırlar. Kayıt yaptırdıkları dönemde kaç ders alacaklarına bakılmaksızın söz konusu dönem için belirlenen katkı payının tamamını ödemekle yükümlüdürler. Başka üniversiteye yatay geçiş yapanlara aldıkları derslere ilişkin transkript verilir. Ödedikleri katkı payları için geri ödeme yapılmaz.
(3). Lisans öğrenimi sırasında programa kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyecekleri katkı paylarının dönemlere dağıtılmasında tüm bölümlerin toplam ders saati dağılımı esas alınır. Her bir dönemin katkı paylarının belirlenmesinde öğrencinin o dönemde almış olduğu kredi veya ders sayısı saati baz alınarak öğrenci bazında katkı payı hesaplama esas değildir. 4 yarıyıllık program bir bütün olarak bütçelendirilir. Farklı bölümlerdeki öğrenciler aynı dönemde farklı sayıda/kredide derse kayıt yaptırmış olsalar bile tüm öğrenciler aynı miktardaki katkı paylarını öderler. Bu durum aynı dönemde programa başlamış öğrenciler için geçerlidir. Dört yarıyılı tamamlamamış öğrenciler olanlar alttan dersleri dört yarıyıllık dönemde tekrar etmeleri durumunda kendi gruplarının katkı payını ödemeye devam ederler. Dört yarılı tamamladığı halde alttan ders alanlar o dönem için yeni grubun katkı payını da öderler. Bu durumdakiler dört yarıyıl için ilan edilen toplam katkı payının üzerinde ödeme yapmakla yükümlüdürler. Lisansta kayıt yaptıranların programı 8 yarıyılda bitirmeleri zorunludur. Yatay geçişle gelenler ve programa kabul edilenler geri kalan dönemlere ve derslere bakılmaksızın kayıt yaptırdıkları grup için belirlenen toplam katkı payının tamamını, ilgili kurulların belirleyeceği taksitle ödemeyi taahhüt etmekle yükümlüdürler. Lisans grubu için, mücbir sebeple kayıtlı olduğu programı tamamlama imkanı bulunmayan ve bu nedenle ara verip derslere yeniden başlayanlar, en az alttaki grubun ya da yeni grubun ödemiş olduğu katkı payının toplamı kadar katkı payını daha önceden ödemiş oldukları toplamdan farkı da hesaplanarak ödemekle yükümlüdürler. Katkı paylarına gelen zamlar, öğrenci gruplarının sayıca artması ya da azalması, derslere giren öğretim elemanı sayılarındaki farklılaşmalar nedeniyle dönemden döneme ve yıldan yıla katkı payları yeniden düzenlenir, ancak bu düzenleme aynı grup için YÖK’ün belirlediği üst sınırı ve bunun toplamını –dört yarıyılı tamamlayanlar hariç- geçemez. YÖK tarafından sınırı çizilen ve üniversite tarafından kararlaştırılan toplam katkı payı, dönemlere her bir dönemde verilecek toplam ders saati esasına göre –bölüm ve öğrenciye ait alınan ders saati toplamına bakılmaksızın- dağıtılır. Lisans öğrencileri ders almasalar bile kayıt yenilemek zorundadır. Döneme ait katkı payının tümünün ödenmesi için gerekli şart en az 2 kredilik bir ders almaktır. Yatay geçiş, muafiyet gibi zorunlu durumlarda bir dönem için almaları gerekli olamayanlar katkı payı ödemeksizin dilekçeyle kayıt yenilemek zorundadır.
GEÇİCİ MADDE 1.  - Bir defaya mahsus olarak açılan üniversitemizin 7. Yarıyıl öğrencilerinin 4 yarıyıllık programa kayıt yaptırabilmeleri için alttan en fazla 2 başarısız derslerinin bulunması ve genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2,5 olması gerekir.
GEÇİCİ MADDE 2.  - Yalnızca 2010-2011 Eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere şartları tutan 4. sınıf öğrencileri sertifika programına kayıt yaptırabilirler. Programa kayıt yaptıran üniversitemiz son sınıf öğrencileri lisans programındaki derslerini tamamladıktan sonra Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam edebilirler. Her dönem için belirlenen katkı payı miktarlarını ödemeye devam ederler.
GEÇİCİ MADDE 3.  2010-2011 Güz Yarıyılında 3. ve 4. sınıf öğrencilerine uygulamadan kaynaklanan nedenlerle akademik takvimin başlangıcıyla ilgili kayıt süreci için gerekli düzenlemeler dönem bitmeden tamamlanır. Bu durumdaki adaylar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programındaki kayıtlarının geçerli olabilmesi için katkı paylarını ödediklerine dair belgeyi ilan edilen süre içinde, ibraz etmek zorundadırlar.
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 19 – Uşak Üniversitesi Senatosu Tarafından 02.09.2010 tarih ve 2010 / 073 sayısı ile kabul edilen Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Sertifikası Programı Uygulama Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Dersleri.

 

Dersler

T

U

K

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

Gelişim Psikolojisi

2

0

2

Öğren.Öğret.Kur.Ve Yak.

2

0

2

Prog.Geliş.Ve Öğretim

2

0

2

Ölçme Ve Değerlendirme

2

0

2

Sınıf Yönetimi

2

0

2

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

Özel Öğretim Yöntemleri

3

2

4

Rehberlik

2

0

2

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

Program Toplamı

21

10

26


« Geri